Algemeen

Wat maakt het Amstelveen College (AC) bijzonder?
Leerlingen voelen zich veilig bij ons op school en kennen elkaar en hun docenten. Wij hebben in ons gebouw aparte afdelingen. Onderbouwleerlingen verblijven gedurende de eerste schooljaren overwegend in één afdeling met eigen leslokalen en studieruimtes. Daarnaast bieden wij plusprofielen en excellentie programma’s aan. Op deze manier krijgen leerlingen de mogelijkheid om hun eigen talenten verder te ontwikkelen. Ook vinden wij het belangrijk om van en met elkaar te leren. Wij leren onze leerlingen zich te ontwikkelen tot een zelfbewuste, initiatiefrijke, verantwoordelijke, betrokken en sociale burger in een complexe maatschappij.

Wat onderscheidt het Amstelveen College van andere scholen?
De vier plusprofielen,
Twee-jarige brugklas op dubbel niveau,
Je kunt examen doen in informatica, BSM, tekenen en Spaans
Excellentiemodules
In de brugklassen vwo: klassieke orientatie
Vwo-xtra als bijzondere vwo afdeling
Digikunde in alle brug- en tweede klassen
Cambridge Engels

Hoeveel leerlingen telt het AC?
Ongeveer 1650.  Alle leerlingen zitten in één gebouw, met eigen afdelingen. De gymzalen liggen in de Sporthal direct naast de school. Verder maken wij gebruik van de omliggende sportvelden en de atletiekbaan.

Hoeveel leerlingen zitten er in een brugklas?
Op dit moment: 28 leerlingen in de brugklassen. De grootte is wel afhankelijk van het aantal aanmeldingen. In principe gaan we niet boven de 30.

Welke afdelingen heeft het AC en hoe zijn deze ingericht?
Het Amstelveen College bestaat uit de afdelingen mavo, havo, vwo en vwo-Xtra. De leerlingen starten op het AC in een brugklas op het niveau mavo/havo (met een mavo of een mavo-havo advies), havo/vwo (met een havo of een havo-vwo advies), vwo (met een eenduidig vwo-advies) of vwo-Xtra.  Het AC kent een tweejarige brugperiode met verschillende soorten brugklassen. In principe blijven de leerlingen gedurende twee jaar in dezelfde stroom en in dezelfde klas, tenzij de leerlingen van opleiding veranderen. Het is beleid op het Amstelveen College, dat leerlingen in leerjaar 1 en 2 niet doubleren maar doorgaan naar het volgende leerjaar, eventueel op een lager niveau. In de heterogene klassen mavo/havo en havo/vwo is de leerlijn zo ontworpen dat de leerlingen de mogelijkheid hebben om door te stromen naar mavo 3, havo 3 of vwo 3. De reguliere vwo-leerlingen starten in de brugklas vwo-1.

Hoe zijn de resultaten van het Amstelveen College?
Deze zijn goed en daar zijn wij trots op.  Kijk op scholenopdekaart.nl Amstelveen College - Stichting openbaar voortgezet onderwijs Amstelveen | Scholen op de kaart. En bij de inspectie van het onderwijs:  Detailpagina van de Toezichtresultaten Onderwijsinspectie website met detail informatie over het element en eventueel bovenliggend bestuur.

Hoelang duurt een lesuur bij jullie?
De lessen starten om 8.30 uur en duren 60 minuten. Bij een verkort lesrooster duren de lessen 45 minuten. De leerlingen zijn in de brugklas twee of drie keer per week om 15.20 uur uit en de andere dagen om 14.20 uur. We verwachten wel dat ze langer voor de school beschikbaar zijn. De plusprofielen vinden wekelijks op een middag plaats vanaf 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur. Evenals het tweewekelijkse middag programma van vwo-Xtra. Je kunt de lesroosters en tijden ook bekijken  via de volgende link: www.amstelveencollege.nl/ouders/lestijden.

Gebruiken de leerlingen laptops?
Bij het lesgeven gebruiken we moderne media om onze leerlingen optimaal voor te bereiden op een toekomst in een steeds internationaler wordende samenleving, waarbij het gebruik van digitale hulpmiddelen niet meer is weg te denken. Alle leerlingen hebben vanaf leerjaar 1 een laptop die op school en thuis wordt gebruikt naast boeken en schriften. Je kunt via school een laptop huren/aanschaffen of je eigen laptop gebruiken, mits deze aan bepaalde eisen voldoet.
SOMToday, ons leerlingvolgsysteem, biedt de leerlingen een ondersteunende elektronische leeromgeving.  Om optimaal gebruik te kunnen maken van de ict-mogelijkheden bieden wij onze leerlingen vanaf klas 1 het vak digikunde aan. De leerlijn bestaat uit de onderdelen computational thinking, leren programmeren, mediawijsheidinformatievaardigheden en IT vaardigheden.Het pakket Ofice 365 wordt kosteloos aan de leerlingen ter beschikking gesteld.

Moet ik een laptop via school kopen?
Nee, dat is niet verplicht: er zijn wel bepaalde voordelen verbonden aan het huren of kopen via The Rent Company. Leerlingen en hun ouders kunnen er wel voor kiezen om een laptop te kopen of te huren via de organisatie waarmee wij als school afspraken hebben gemaakt. Op de website staat de flyer van The Rent Company met verdere uitleg. Ook staat daar beschreven aan welke specidicaties een eigen laptop moet voldoen.

Geeft het AC online lessen?
Tijdens de Corona lockdown zijn wij onze lessen volledig online gaan aanbieden via Teams . Leerlingen en docenten zijn daar inmiddels allemaal redelijk vaardig in en  gewend aan. Liever zien wij onze leerlingen natuurlijk op school, maar wij zijn inmiddels goed in staat om online lessen via Teams aan te bieden, zelfs van enig maatwerk voor leerlingen is hierbij sprake.

Hoeveel tijd besteedt een gemiddelde brugklasser aan huiswerk?
Er blijken in de praktijk grote verschillen tussen leerlingen te zijn. In de brugklas moet anderhalf uur per dag zeker voldoende zijn. Als dat niet zo is, ontbreekt er waarschijnlijk iets aan de planning of het zelfvertrouwen. In beide gevallen bieden we ondersteuning: mentoruren en faalangstreductietraining.
Het huiswerk is door ouders in te zien via SomToday.

Krijgen brugklasleerlingen een rapport? 
De leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport. De actuele stand van de cijfers kunnen op elk moment geraadpleegd worden in SomToday. De leerlingen en ouders krijgen allemaal een persoonlijke inlogcode hiervoor.

Hoe gaat de school om met lesuitval ? 
We streven ernaar lesuitval tot een minimum te beperken. Bij afwezigheid van collega’s worden de lesuren waar mogelijk verschoven en alleen eerste- en laatste uren kunnen komen te vervallen. Tussenuren worden opgevangen door een andere docent. De afwezige docent zorgt ervoor dat de stof waaraan de leerlingen moeten werken in SomToday staat. Roosterwijzigingen staan, voor zover ze al bekend zijn, de dag tevoren vanaf 17.00 in Zermelo, het roosterprogramma. Elke ochtend worden de laatste wijzigingen verwerkt tussen 7.30 en 8.15 uur.

Wat zijn lesjesmiddagen?
Speciaal voor leerlingen uit groep 8 organiseren we lesjesmiddagen. Helaas worden deze lesjes dit jaar online aangeboden en niet fysiek in het gebouw vanwege de Corona maatregelen. Op onze website kunnen leerlingen zien wanneer die middagen aangeboden worden en wanneer er nog plek is om zich te kunnen inschrijven.

Wat doet het AC aan maatwerk?
Iedere leerling heeft de mogelijkheid om buiten de reguliere lessentabel een maatwerkprogramma te volgen en te kiezen voor extra ondersteuning in bepaalde vakken (En, Ne, wi) of verdieping middels de excellentiemodulen. En verder bieden wij vier plusprofielen en vwo-Xtra aan.

Hebben jullie ook een gymnasiumafdeling?
Dat hebben wij zeker! Alle leerlingen van de vwo en vwo-Xtra brugklassen volgen het vak KO, klassieke talen oriëntatie. Aan het einde van het brugjaar kiezen de leerlingen of ze hiermee verder willen gaan en de gymnasiumopleiding willen gaan volgen. Zo ja, krijgen ze in de 2e en 3e klas les in de vakken Grieks en Latijn. Leerlingen blijven overigens in leerjaar 1 en 2 als klas bij elkaar, dus dat betekent dat in een 2 vwo klas zowel atheneumleerlingen als gymnasiumleerlingen zitten.

Op welke manier kunnen leerlingen die daar behoefte aan hebben nog extra ondersteund worden  ?
Het Amstelveen College kent een uitstekende leerling ondersteuning.  Via het mentoraatsprogramma krijgen leerlingen hulp bij het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden en bij het ‘leren leren’. Ook is er aandacht en begeleiding voor problemen die de mentor overstijgen als dyslexie of faalangst. De school kent een uitgebreid ondersteuningsteam met o.a. leerlingbegeleiders, een orthopedagoog, een dyslexiecoördinator en een zorgcoördinator.

Wordt er veel gepest op het AC en wat doen jullie daaraan?
Wellicht zegt elke school dit, maar het aantal pesterijen is bij ons gering: we zijn er namelijk zeer alert op. Wanneer we constateren dat er gepest wordt dan ondernemen we meteen actie. Dat varieert van individuele gesprekken tot groepsgesprekken tot klassengesprekken tot anti-pestprogramma’s.

Hoe verlopen de contacten met de ouders/verzorgers?
Een goed contact met ouders/verzorgers vinden we op het Amstelveen College heel belangrijk.We gaan ervan uit dat we een gezamenlijke verantwoording hebben om elkaar op de hoogte houden over het wel en wee van de leerling. Aan het begin van het schooljaar is er voor ieder leerjaar een algemene informatieavond voor de ouders/verzorgers. Op deze avond geven de mentoren en de afdelingsleider toelichting op een aantal alledaagse zaken. In de onderbouw zijn er driehoekgesprekken tussen mentor, ouder en leerling. Verder zijn er tweemaal per jaar tienminuten avonden waarop ouders de vakdocenten kunnen spreken. Ouders ontvangen regelmatig  digitale (nieuws)brieven en alle documenten zijn ook in te zien op het ouderportaal.

Komen de nieuwe brugleerlingen voor de zomervakantie al een keer op bezoek bij het AC?
Op 30 juni van 14-15 uur is er een kennismakingsmiddag voor alle nieuwe brugklassers, zodat ze al een beetje een idee krijgen van hun nieuwe school. Ze maken dan kennis met hun mentor, hun nieuwe klasgenoten, het gebouw en ze krijgen informatie over de start na de grote vakantie, als het echt gaat beginnen! Na de zomervakantie beginnen we met een introductiedag voor de brugklassers met allerlei activiteiten met als doel dat de leerlingen snel vertrouwd raken met elkaar, hun mentor, het overige personeel en het gebouw. In alle vaklessen en in het mentoruur wordt ruim aandacht besteed aan introductie van de vakken, studieplanning

Heb je nog meer vragen?
Voor overige vragen kijk vooral even op onze website  www.amstelveencollege.nl, daar kun je heel veel informatie vinden! Denk aan onze informatiefolder 2021 en aan filmpjes over onze school. Daarnaast kun je natuurlijk ook een mail sturen naar  info@amstelveencollege.nl