Protocol gebruik van beveiligingscamera

Wij hebben cameratoezicht in- en rond het schoolgebouw voor de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers. Onderstaand protocol regelt waar de beelden voor worden gebruikt, hoe lang deze worden bewaard en wie hier toegang tot heeft.:

Artikel 1. Doel van opnames beveiligingscamera
Het maken van opnames heeft ten doel het zorgdragen voor beveiliging om ongewenst gedrag (waaronder, maar niet uitsluitend: diefstal, vandalisme en pestgedrag) te voorkomen en in voorkomende gevallen te kunnen signaleren en vastleggen.

Artikel 2. Begripsbepaling
2.1 camera’s: het betreft camera’s die bedoeld zijn voor algemeen toezicht;
2.2 camerasysteem: het geheel van camera’s, monitoren, opnameapparatuur, verbindingskasten,  glasvezelverbindingen en bevestigingen;
2.3 beheer: zorg voor de continuïteit van het cameratoezicht;
2.4 beeldinformatie: de door het camerasysteem verkregen en geregistreerde filmbeelden.

Artikel 3. Plaats- en tijdbepaling cameratoezicht
Cameratoezicht vindt plaats op het schoolterrein van de school (scholen) van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Amstelveen. Binnen het Amstelveen College vindt cameratoezicht plaats op de plaatsen en de tijdvakken als omschreven in bijlage 1 bij dit protocol. Deze lijst met camera’s is ter inzage bij de preventiemedewerkers.

Artikel 4.  Taken, verantwoordelijkheden en beveiliging
4.1 Het cameratoezicht en het maken van video-opnames geschiedt onder verantwoordelijkheid van  de rector-bestuurder.
4.2 Degene die belast is met het beheer van het camerasysteem is het Hoofd Facilitair.
4.3 Bevoegd tot het bedienen van het camerasysteem en het bekijken van de beelden zijn hetHoofd Facilitair en bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger.
4.4 Degenen die toegang hebben tot de camera en videobeelden zullen daarmee strikt vertrouwelijk omgaan. Zij zullen geheimhouding betrachten.
4.5 Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de  camerabeelden en het camerasysteem.

Artikel 5. Kenbaarheid
5.1 Het cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt door middel van stickers bij de ingang van het  schoolterrein, op de toegangsdeuren en binnen de school zijn tevens op diverse plaatsen stickers geplaatst waarop het cameratoezicht kenbaar wordt gemaakt.
5.2 Alle personeelsleden en leerlingen worden geïnformeerd over dit protocol.
5.3 Voor betrokkenen (niet zijnde personeelsleden of leerlingen) is het protocol ter inzage bij raadpleegbaar op het ouderportaal en leerlingportaal.

Artikel 6.  Doelbinding, zorgvuldigheid, bewaartermijnen en rechten van betrokkenen
6.1 De geregistreerde camerabeelden worden uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen zoals in dit protocol zijn verwoord.
6.2 Het gebruik van de camerabeelden zal niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor het toezicht is ingesteld.
6.3 De camerabeelden die gemaakt zijn met het oog op de veiligheid van de school worden 2 wekennadat deze zijn gemaakt automatisch verwijderd. De camerabeelden mogen langer bewaard worden in het kader van een wettelijke bewaarplicht of als dat noodzakelijk is voor de afhandeling van geconstateerde incidenten. Zodra het incident is afgehandeld, worden de beelden vernietigd.
6.4 De betrokkene van wie beelden zijn vastgelegd heeft recht van inzage, recht op rectificatie,recht op wissing en recht op beperking van verwerking van gegevens.

Bijlage 1  - Overzicht cameratoezicht
De cameralijst zijn op aanvraag in te zien bij het Hoofd Facilitair van het Amstelveen College.