Privacyverklaring

Amstelveen College neemt privacy serieus. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze gegevens goed zijn beveiligd. Deze verklaring is de basis voor ons privacyreglement, dat zal worden vastgesteld met instemming van de medezeggenschapsraad.

Heeft u vragen in het kader van onze omgang met persoonsgegevens, dan kunt u die stellen aan onze functionaris voor de gegevensbescherming (fg@amstelveencollege.nl).

Privacybeleid
Ons privacybeleid is er op gericht om alleen gegevens te verzamelen die wij nodig hebben. Wanneer wij persoonsgegevens verzamelen, van onder andere leerlingen, ouders en personeel, zijn wij er als Amstelveen College verantwoordelijk voor dat wij dit volgens de regels doen.

Wij zullen transparant zijn over de persoonsgegevens die we verwerken en met welk doel we dat doen. Wij zullen ons best doen de persoonsgegevens actueel te houden en – waar mogelijk – te wissen indien de degene waar de gegevens betrekking op hebben dat wil. Ook zullen wij persoonsgegevens niet langer bewaren nodig is voor het doel  dan waarvoor ze verzameld zijn. Het Amstelveen College zorgt er tot slot voor dat de persoonsgegevens goed zijn beveiligd.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Binnen het Amstelveen College worden persoonsgegevens verwerkt van leerlingen, ouders, personeel, en andere personen met wie wij contact hebben. Een deel van die persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van de betrokkenen. Bijvoorbeeld de naam en adresgegevens, maar ook het Burgerservicenummer via het inschrijfformulier voor leerlingen of bij het in dienst nemen van personeel.

Een deel van de persoonsgegevens die wij verwerken verzamelen wij zelf, zoals voortgangsgegevens van leerlingen en gegevens over het functioneren van medewerkers.

Tot slot ontvangen wij ook gegevens van anderen, zoals gegevens van de basisschool over ingeschreven leerlingen.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Zo slaan wij persoonsgegevens op in systemen die beperkt toegankelijk zijn en maken wij gebruik van versleuteling.

De verzamelde gegevens worden door ons niet langer bewaard dan nodig. Zo bewaren wij gegevens van leerlingen tot twee jaar na uitschrijving, daarna worden de gegevens verwijderd. Dat geldt ook voor gegevens van personeel. In enkele gevallen moeten wij ons houden aan een langere bewaartermijn uit de wet. In het register gebruik persoonsgegevens is aangegeven hoelang wij de gegevens bewaren.

Delen wij persoonsgegevens met anderen?
Wij delen persoonsgegevens alleen met anderen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de leerling (ouders) en de school of voor de uitvoering van een wettelijke verplichting. In alle andere gevallen (bijvoorbeeld de dienstverlening van de schoolfotograaf), vragen wij van tevoren toestemming hebben.

Met organisaties die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de gegevens ook daar goed zijn beveiligd. Wij maken daarnaast gebruik van cloud-diensten, waarbij gegevens mogelijk op een server in het buitenland worden opgeslagen. Dit doen wij alleen als sprake is van voldoende bescherming van deze gegevens.

Gebruik van videobeelden in de les
Het Amstelveen College maakt deel uit van de ROSA (Regionale Opleidingsschool Amstelland). Hier leren meerdere docenten bij ons het lesgeven in de praktijk. Waarneming en intervisie maken deel uit van de opleiding. Daarbij wordt mede gebruik gemaakt van digitaal foto- en filmmateriaal. Uiteraard zijn de foto’s en films geheel voor intern gebruik bestemd en dienen zij een educatief doel. Het materiaal wordt vernietigd zodra het doel (de educatie) bereikt is. Ouders van leerlingen tot 16 jaar kunnen in het ouderportaal toestemming geven of onthouden voor het gebruik van videobeelden voor educatieve doeleinden. Leerlingen vanaf 16 jaar kunnen hun toestemming hiertoe geven of onthouden op het leerlingportaal. Op beide portalen is een zogeheten AVG-module ingebouwd.

Gebruik van beveiligingscamera’s
Het Amstelveen College maakt gebruik van beveiligingscamera’s in en om het schoolgebouw. Deze camera’s dragen zorg voor beveiliging om ongewenst gedrag (waaronder, maar niet uitsluitend: diefstal, vandalisme en pestgedrag) te voorkomen en in voorkomende gevallen te kunnen signaleren en vastleggen. Het doelmatig gebruik van deze beveiligingscamera’s is vastgelegd in een protocol gebruik van beveiligingscamera’s.

Welke rechten heb ik?
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, eerder gegeven toestemming in te trekken en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan de school vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of een andere partij over te dragen.

Wilt u gebruik maken van een van deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming. U vindt de Functionaris Gegevensbescherming via: FG@amstelveencollege.nl

Heeft u een klacht over hoe uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt? Neem dan ook contact op met de functionaris voor de gegevensbescherming. Mocht u er met ons onverhoopt niet uitkomen, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Aanpassen privacyverklaring
Wij zullen deze privacyverklaring soms moeten wijzigen. Op de website zal dan de nieuwe versie worden geplaatst. Als dat gebeurt zullen wij altijd zorgen voor een duidelijke melding hiervan met informatie over de belangrijkste wijzigingen. Ook zullen wij altijd aangeven wanneer deze verklaring voor het laatst is gewijzigd.