SAMENWERKINGSVERBANDEN AMSTELVEEN COLLEGE

Het Amstelveen College staat als school niet op zichzelf maar participeert in vele netwerkrelaties. Hierbij is sprake van een goede samenwerking met andere scholen voor voortgezet onderwijs en basisscholen in Amstelveen en de regio. Dit leidt tot afgestemde afspraken over de toelating van leerlingen in de brugklas en de mogelijkheid van overstap naar een andere school op een later tijdstip gedurende hun schoolcarrière. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke culturele uitvoeringen van hoog niveau die voor scholen individueel niet realiseerbaar zouden zijn.

Er zijn veel contacten met sportorganisaties, de ondernemersvereniging en bèta excellent scholen. Daarnaast is met de gemeenteraad van Amstelveen bij de verzelfstandiging in  augustus 2014 afgesproken op gezette tijden contact te blijven houden over de ontwikkelingen in het openbaar voortgezet onderwijs. Dit gaat in de vorm van een jaarlijkse ontvangst van de Commissie Burgers en Samenleving en de periodieke contacten met de verantwoordelijk wethouder die het openbaar onderwijs in haar portefeuille heeft.

Hieronder zullen we  de volgende 7 netwerkrelaties toelichten:

-   I:             Samenwerkingsverband Amstelland en Meerlanden (passend onderwijs), voor meer info klik op de link.

-   II:            Kernprocedure

-   III:          Stichting Topsport Amstelveen

-   IV:          Pre University College

-   V:           ROSA Opleidingsschool

-   VI:          VECON Businessschool

-   VII:         Bèta excellent school

 

I Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden

Binnen het Samenwerkingsverband  Amstelland en de Meerlanden (SWV) geven wij gezamenlijk met de andere VO-scholen in dit gebied vorm aan Passend Onderwijs, de opvolger van de Leerlinggebonden Financiering (LGF). Het SWV ontvangt de gelden en de scholen die er in samenwerken bepalen samen hoe met deze gelden het Passend Onderwijs in onze regio vorm krijgt.

Het SWV heeft als belangrijk uitgangspunt dat de geboden ondersteuning zoveel mogelijk in de scholen zelf wordt gegeven en er weinig “bovenschoolse voorzieningen” zijn. Dat betekent ook dat de gelden grotendeels naar de scholen gaan. Hiermee houden wij onze leerlingen die ondersteuning behoeven in school en in onze ogen geeft dat de grootste kans op succes. Net als alle scholen in het SWV financieren we er een Trajectvoorziening mee. Hiervan profiteren de leerlingen die ondersteuning behoeven (de drempel is laag en ondersteuning kan ook in de klas geboden worden) maar ook de medewerkers. De medewerkers van de trajectvoorziening kennen de school en kunnen ook medewerkers adviseren en bijvoorbeeld observaties in de klas doen.

Met de andere scholen in het SWV delen wij kennis en ervaringen en kunnen we bijvoorbeeld scholing op maat samen inkopen.

De financiële bijdrage geeft ruimte voor het (grotendeels) bekostigen van de Coördinator Leerlingondersteuning, die alle ondersteuning binnen onze school coördineert en alle vormen van ondersteuning die niet onder Passend Onderwijs vallen, zoals de coaching van dyslectische leerlingen en het decanaat.

 

II Kernprocedure Amstelland

In de Kernprocedure Amstelland organiseren alle PO- en VO-scholen van het Amstelland de overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs.

Dit houdt o.a. in:

Dat er voortdurend overleg is over de advisering van de bassischolen. Wanneer krijgt een kind welk advies?
Dat er afspraken zijn over een goede informatieoverdracht tussen PO en VO, o.a. het leerlingvolgsysteem en het onderwijskundig rapport. Tijdens een centraal georganiseerde “warme overdracht” worden deze zaken “live” besproken.
Dat er een uitgebreid tijdpad wordt opgesteld met vaste momenten voor Open Huizen, lesjesmiddagen, voorlichtingen over bijzondere leerlijnen, eerste en tweede ronde inschrijving, enz.
Dat er overleg is tussen de VO-scholen over de verdeling van de leerlingen over de verschillende scholen en bijvoorbeeld het eventueel vormen van extra klassen op de verschillende niveaus.

Het grote voordeel voor de leerlingen is dat er in overleg tussen PO en VO goed gekeken wordt op welke plek ze het best tot hun recht zullen komen. Een groot voordeel voor de VO-scholen is dat ze de beschikbare ruimte in de scholen in overleg zo goed mogelijk benutten, altijd met het uitgangspunt dat iedere leerling op het voor hem of haar beste niveau geplaatst wordt.

 

III Topsportbeleid Amstelveen

In het convenant Topsportvriendelijke Scholen werken de vier Amstelveense VO-scholen samen met het gemeentelijke Sportbedrijf Amstelveen.

Het Sportbedrijf “screent” leerlingen die op hoog niveau een sport bedrijven. De scholen verlenen de leerlingen die van het Sportbedrijf een A- of een B-status krijgen binnen kaders (de schoolprestaties moeten bijvoorbeeld op niveau blijven) faciliteiten zoals verlof voor trainingen of wedstrijden.

Voordeel voor de leerlingen is dat ze beter in staat zijn op hun hoge niveau te sporten en dat te combineren met hun opleiding. Voordeel voor de school is dat we een groep gemotiveerde en ambitieuze leerlingen in de school halen en houden en hiermee ook regelmatig de pers halen.

 

IV Pre University College

Het Amstelveen College is sinds 2018 lid van het Pre University College. Leerlingen op het vwo nemen deel aan het Pre University College, een netwerk vanuit de VU (Vrije Universiteit Amsterdam) om te werken aan de talentontwikkeling van gemotiveerde leerlingen. De leerlingen van vwo 4, 5 en 6 worden regelmatig uitgenodigd om masterclass aan de Vrije Universiteit te volgen. De masterclasses bestaan uit vier colleges die worden gegeven door docenten van de Vrije Universiteit Amsterdam. Tijdens de masterclasses worden de vwo-leerlingen extra begeleid door een student-assistent. De leerlingen leren onderwerpen op een wetenschappelijke manier te benaderen en tijdens hun onderzoek raken de leerlingen vertrouwd met de academische context. De vwo-leerlingen krijgen niet alleen college, maar maken ook kennis met de universiteit en de campus. Leerlingen kunnen hierdoor ervaren wat een universitaire studie is. Ze kunnen een gemotiveerde studiekeuze maken. Ook worden er voor  leerlingen workshops in de verschillende wetenschapsvelden georganiseerd en is er de mogelijkheid om profielwerkstukbegeleiding te volgen.

 

Binnen het netwerk, van de deelnemende scholen en de faculteiten van de VU, worden  uitdagend en innovatief onderwijs ontwikkeld rond maatschappelijke thema’s. Ook ontwikkelt en organiseert men binnen het netwerk allerlei activiteiten voor docenten, om concreet bij te dragen aan het talentbeleid van deelnemende scholen. Voor docenten biedt het Pre University College professionaliseringsmogelijkheden zoals docent ontwikkelteams. Het Amstelveen College participeert in verschillende ontwikkelteams. Lees hier meer over het VU Pre University College.

 

V Regionale Opleidingsschool Amstelland (ROSA)

Deze school is partner van de Regionale Opleidingsschool Amstelland e.o. Dit partnerschap bestaat uit zestien VO-scholen en zes Amsterdamse lerarenopleidingen. De scholen bevinden zich in en rond Amsterdam, Amstelveen en de Haarlemmermeer. De partners zijn samen verantwoordelijk voor het opleiden van eerste- en tweedegraads docenten. Daarnaast wordt binnen het partnerschap actief samengewerkt op het gebied van inductie-trajecten voor starters, voortgezette professionalisering en onderzoek. 

VI Ondernemerschap op het AC

Het Amstelveen College opereert in een ondernemersrijke omgeving. Met het plusprofiel ondernemerschap in de onderbouw en de Businessclass in de bovenbouw  biedt het AC  zijn leerlingen uitdagend onderwijs waar we opleiden in ondernemers (denk)vaardigheden met veel aandacht voor het stimuleren van creativiteit. Ondernemerschap biedt bij uitstek kansen om de wereld in de school of de school in de wereld te brengen, waardoor we de leerlingen die hier een talent of passie voor hebben uitstekend kunnen voorbereiden op uitdagende vervolgopleidingen. Het AC is gecertificeerd Vecon business school en leidt op voor het basisdiploma NIMA marketing.

 

VII Bèta excellent school

Bètapartners is het netwerk van de vier hoger onderwijs instellingen VU, UvA, HvA, InHolland en 35 scholen voor voortgezet onderwijs in de provincie Noord-Holland en Flevoland, het Gooi en in en om Amsterdam. Zij hebben de handen ineen geslagen om de keuze van havo- en vwo-leerlingen voor bèta- en technische studies aantrekkelijker te maken en het onderwijs in deze vakken te verbeteren. Het netwerk heeft zich ontwikkeld tot een platform voor kennisdeling en kennisontwikkeling en een proces- en projectmotor voor innovatie en kwaliteit in het voortgezet onderwijs. Het AC is sinds jaar en dag actief partner in dit netwerk. Voor leerlingen is deze samenwerking van grote toegevoegde waarde omdat zij hierdoor in contact komen met de nieuwste onderwijsontwikkelingen.  Dit maakt het AC een bèta excellent school.