Leerlingenraad

De leerlingenraad vergadert regelmatig. Deze vergaderingen zijn in het algemeen toegankelijk voor alle leerlingen van de school. De verslagen van deze vergaderingen worden opgeslagen op het leerlingportaal.

De rechten en plichten van de leerlingen zijn in het Leerlingenstatuut vastgelegd. Leerlingenstatuut versie 2017 staat op het Leerlingenportaal. Momenteel laat de bestuurder door de leerlingenraad het leerlingenstatuut herzien. Het nieuwe statuut zal aan de bestuurder ter vaststelling worden voorgelegd en gepubliceerd op het leerlingen- en ouderportaal.